Revision history of "Vallilan siirtolapuutarhamuseon perennat"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 21:17, 8 December 2019Susanna Ånäs (talk | contribs). . (4,596 bytes) (+4,596). . (Created page with "Museon puutarhan perennat Jos haluaa ihailla kesäistä kukkaloistoa, kannattaa suunnata kulkunsa Vallilan siirtolapuutarhaan ja siellä erityisesti alueen museoon. Se on auk...")